Odborné texty

Texty určené pro odborníky.

Svařování tenkostěnných součástek elektronovým svazkem

Membránový vlnovec

Na některých pracovištích je potřeba svařování tenkostěnných součástek dosti častá. Svařování elektronovým svazkem má v některých případech, ve srovnání s jinými způsoby (mikroplazma, laser) cenné výhody nebo je dokonce nenahraditelné, takže je přes svou větší nákladnost využíváno. Dobrých výsledků je možné dosáhnout jedině dodržením jistých podmínek a zásad, které stručně osvětlíme v následujícím článku.

Příručka pro uživatele svářeček

Princip elektronové trysky

Cílem příručky je seznámit uživatele technologického zařízení s elektronovým svazkem pro svařování (elektronové svářečky) s tím co je nutné nebo užitečné vědět, aby bylo možné optimálně využít zvláštností tohoto způsobu ohřevu a dosáhnout požadovaných výsledků.

Hloubka průvaru

Metalografický výbrus zkušebních průvarů

Hloubka vniku elektronového svazku do materiálu (v pevné fázi) závisí na více faktorech. Nejdůležitější z nich jsou celkový výkon svazku a plošná hustota výkonu v průřezu svazku (jeho „zaostření“). Kromě toho závisí na poloze tzv. křižiště svazku (místa nejmenšího průřezu) vůči povrchu svařovaného předmětu. Nejhlubšího protavení se dosáhne mírně podostřeným svazkem, tj. když křižiště je pod povrchem součástky. Dále závisí hloubka vniku na rychlosti svařování a fyzikálních vlastnostech materiálu. Na energii elektronů ve svazku (tj. urychlovacím napětí) závisí hloubka vniku jen nepřímo, tím že při vyšším napětí se dosáhne vyšší plošné hustoty výkonu v křižišti svazku.

Průchodka D-SUB 9 pinů na přírubě ISO-KF 25

Průchodka D-SUB 9 pinů na přírubě ISO-KF 25, vzduchová strana

Průchodka D-SUB 9 pinů na přírubě ISO-KF 25 se skleněnými zátavy. Centrovací kroužek pro těsnění je integrován přímo do nerezové příruby. Pro připojení na vakuové straně je možné použít upravený konektor – zásuvku s odstraněným kovovým pláštěm nebo přívody připájet. Pro aretaci konektoru z vakuové strany je možné využít dva závity M 2,5.

Koaxiální průchodka na přírubě ISO-KF 16

Jednokolíková proudová průchodka na přírubě ISO-KF 16, vzduchová strana

Tato průchodka je vhodná pro přenos stejnosměných i střidavých signálů (i VF) do vakua. Jednopinová průchodka je integrována do příruby ISO-KF 16 včetně centrovacího kroužek pro těsnění. Na vzduchové straně je možné pro připojení použít koaxiální konektor typu N (zásuvku). Na vakuové straně je kolík upraven pro pájení. Povrchová úprava je zlacení.

Svařitelnost materiálů

Svar Al

Svařování elektronovým svazkem ve vakuu se ukázalo pro některé jako nejvhodnější nebo dokonce jako jediné použitelné. Definice pojmu svařitelnost není jednoduchá a jednoznačná, protože je závislá na podmínkách svařování a požadavcích na vlastnosti svařeného spoje. Jednoznačně budeme považovat za svařitelný takový materiál, když svár bude i bez použití zvláštních opatření prost dutin, trhlin a bude mít mechanické a jiné vlastnosti blízké původnímu materiálu. Některé výsledky svařování mohou být považovány za vyhovující, přestože vykazují jisté nedostatky nebo k jejich realizaci jsou nutná zvláštní opatření.

Syndikovat obsah