Příprava ke svařování

Až na výjimečné případy se svařuje bez přidávání materiálu, pouhým roztavením nejbližšího okolí styčné plochy. U všech typů spojů, které mají být svařeny elektronovým svazkem je třeba dodržet zásadu, že součásti mají na sebe v místě budoucího svaru těsně přiléhat, a to hladkými a čistými plochami. Na to je vhodné pamatovat ve všech fázích vývoje předcházejících vlastnímu svařování, počínaje konstrukčním návrhem.

Až na výjimečné případy se svařuje bez přidávání materiálu, pouhým roztavením nejbližšího okolí styčné plochy. U všech typů spojů, které mají být svařeny elektronovým svazkem je třeba dodržet zásadu, že součásti mají na sebe v místě budoucího svaru těsně přiléhat, a to hladkými a čistými plochami. Na to je vhodné pamatovat ve všech fázích vývoje předcházejících vlastnímu svařování, počínaje konstrukčním návrhem. Proto i konstruktér zařízení, ve kterém má být svařování svazkem využito, má být s touto technologií dobře obeznámen, stejně jako technolog předepisující výrobní pochody předcházející svařování. Nejsou vhodné takové, které by zanechaly v místě svařování (na styčné ploše a okolí při svařování zahřívaném) zbytky látek, které by se při svařování odpařovaly nebo přešly do taveniny a ovlivnily nepříznivě její vlastnosti. Tak např. pro čistění povrchů „otryskáváním“ nesmí být použit písek nebo karborundový prášek. Měkké kovy jako je měď nebo hliník nemají být broušeny. Rovněž je nutné opatrně volit kapaliny používané při obrábění.

Povrchové vrstvy látek s vysokou tenzí par, jako např. zinku a kadmia, v místě svaru jsou nepřípustné, stejně jako povrchové úpravy karbonizací, nitridací nebo fosfátováním. Jejich přítomnost se při pokusu o svařování prozradí sršením drobných kapiček intenzivně svítících. Ze všech míst, které při svařování dosáhnou vysokou teplotu je nutné je odstranit.

Obecně lze doporučit pro čistění před svařováním elektronovým svazkem ve vakuu tento postup:

  • odmaštění v rozpouštědle, nejlépe v ultrazvukové lázni,
  • moření v kyselině (volené podle druhu kovu),
  • omytí v destilované vodě,
  • sušení proudem teplého čistého vzduchu.

Je vhodné, aby doba uskladnění takto připravených součástí před svařováním byla co nejkratší.