Často kladené otázky


Mikroskopický snímek wolframové katody

Katody (zdroje elektronů) pro elektronové svařovaní se vyrábí nejčastěji z wolframu, případně z tantalu. Důvodem je nutná vysoká teplota tavení použitého kovu. Pracovní teplota katody přesahuje 2500°C, což je nutné ke překonání výstupní práce daného kovu a umožnění přestupu elektronů do volného prostoru.

Další informace je možné najít například v článku Katoda.


Tlak v pracovní komoře elektronové svářečky se pohybuje v řádu 10^^-3^^ až 10^^-5^^ mbar, tedy 10^^-1^^ až 10^^-3^^ Pa. Tlak v okolí katody v elektronové trysce by měl být co nejlepší (lepší než asi 10^^-4^^ mbar), aby se zabránilo přeskokům vysokého napětí a ochránila se žhavá katoda.


Svařování elektronovým svazkem probíhá z principu ve vakuu, tady v prostředí zcela (nebo téměř) prostém jakýchkoliv částic, které by mohly interagovat se svařovaným kovem. Žádný ochranný plyn se tedy nepoužívá. Výjimku představují systémy (velmi řídce rozšířené), které umožňují vyvést elektronový svazek do atmosféry. V těchto případech je použití ochranné atmosféry na místě. Tímto způsobem se však naše pracoviště nezabývá.


Vakuové průchodky jsou elektrické jedno či více-vodičové. Slouží k elektrickému propojení míst s rozdílným tlakem okolní atmosféry. Vakuové průchodky jsou konstruované pro situace, kdy na jedné straně je vakuum a na druhé straně většinou vzduch o běžném atmosférickém tlaku. Konstrukce průchodky zajišťuje nepropustnost pro plyny (vakuo-těsnost), která je důležitá pro udržení dobrého vakua. Vakuové průchodky jsou obyčejně použitelné i pro větší rozdíly tlaků než je jedna atmosféra. Další informace může nalézt zde.

Průchodky jsou tvořeny skleněným zátavem v kovovém tělísku, které je možno zapájet nebo zavařit do otvoru. Svařování je často prováděno elektronovým svazkem.


Svařování elektronovým svazkem je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu svařovaných součástí. Svařování probíhá zpravidla bez přídavného materiálu. Díky tzv. hloubkovému efektu lze, v závislosti na parametrech svářečky, svařovat značné tloušťky materiálu na jeden průchod – přes 10 cm v nerez oceli. Více je možné si o svařování elektronovým svazkem přečíst v tomto článku.