Welding

Svařování elektronovým svazkem.

Dosahované parametry svarových spojů

Metalografický výbrus zkušebních průvarů

Svary elektronovým svazkem v řezuSvary elektronovým svazkem v řezu

Profily svarů v závislosti na výkonu svazkuProfily svarů v závislosti na výkonu svazku

U nejběžněji zpracovávaného materiálu, nerez oceli, dosahujeme hloubky průvaru přes 10 mm při rychlosti svařování 10 mm/s. Tepelně ovlivněná oblast má i při nejhlubších průvarech šířku menší než dva milimetry (viz obrázek vpravo).
Tags:

Naše vybavení pro svařování elektronovým svazkem

Elektronová svářečka MEBW-60/2

V současnosti je naše pracoviště vybaveno třemi elektronovými svářečkami vlastní výroby. Všechny mají válcovou komoru a manipulátor umožňující rotaci a z-posuv svařované součásti. U všech může být elektronové dělo umístěno na komoře tak, že jeho osa je kolmá nebo rovnoběžná s osou rotačního manipulátoru (radiální a axiální svary). Svařování pod jiným úhlem umožňuje vychylovací systém.

Jaký je pracovní tlak ve vakuové komoře elektronové svářečce?

Tlak v pracovní komoře elektronové svářečky se pohybuje v řádu 10^^-3^^ až 10^^-5^^ mbar, tedy 10^^-1^^ až 10^^-3^^ Pa. Tlak v okolí katody v elektronové trysce by měl být co nejlepší (lepší než asi 10^^-4^^ mbar), aby se zabránilo přeskokům vysokého napětí a ochránila se žhavá katoda.

Jaká ochranná atmosféra se používá při svařování elektronovým svazkem?

Svařování elektronovým svazkem probíhá z principu ve vakuu, tady v prostředí zcela (nebo téměř) prostém jakýchkoliv částic, které by mohly interagovat se svařovaným kovem. Žádný ochranný plyn se tedy nepoužívá. Výjimku představují systémy (velmi řídce rozšířené), které umožňují vyvést elektronový svazek do atmosféry. V těchto případech je použití ochranné atmosféry na místě. Tímto způsobem se však naše pracoviště nezabývá.

Příručka pro uživatele svářeček

Princip elektronové trysky

Cílem příručky je seznámit uživatele technologického zařízení s elektronovým svazkem pro svařování (elektronové svářečky) s tím co je nutné nebo užitečné vědět, aby bylo možné optimálně využít zvláštností tohoto způsobu ohřevu a dosáhnout požadovaných výsledků.

Electron beam welding of thin-walled parts

Crosssection of an membrane bellows welded by the electron beam

When some devices (e.g. vacuum or cryogenics) are manufactured, the need to weld thin-walled parts is often met. Application of electron beam for this purpose may bring, compared with micro-plasma or laser) some valuable advantages balancing its higher costs. But good results could only be achieved if certain conditions, which will be explained in the following article, are fulfilled.

Syndicate content