@mastersthesis {Zobac_MT_1998,
	title = {Zobrazov{\'a}n{\'\i} svar{\r u} v~elektronov{\'e} sv{\'a}{\v r}e{\v c}ce},
	year = {1998},
	school = {Fakulta elektrotechniky a~informatiky VUT v~Brn{\v e}, {\'U}stav radioelektroniky},
	type = {masters},
	address = {Brno},
	author = {Martin Zoba{\v c}}
}