@book {Vit_1979,
	title = {Televizn{\'\i} technika},
	year = {1979},
	publisher = {SNTL},
	organization = {SNTL},
	address = {Praha},
	author = {V. V{\'\i}t}
}