Electron Beam Welding

Electron beam welding (EBW) is a fusion welding process in which a beam of high-velocity electrons is applied to the materials being joined. The work-pieces melt as the kinetic energy of the electrons is transformed into heat upon impact. Raising electrons to a high energy by accelerating them to roughly 30 to 70 percent of the speed of light provides the energy to heat the weld. The beam penetrates deeply, making it possible to weld much thicker workpieces than is possible with other welding processes.

The electron beam is always generated in a high vacuum. Also the welding is most often done in vacuum to prevent dispersion of the electron beam. The high vacuum enables welding of higly reactive materials, like titanium or zirconium.
With high enough energy in the beam, welds up to 10 cm deep in stainless steel, or 30 cm in aluminium can be made, at width to depth ratio up to 30 : 1.

 • Co je to svařování elektronovým svazkem?

  Tavné svařování
  Aktualizováno před 7 let 10 týdnů

  V následujícím článku je stručný obsah názorné prezentace svařování elektronovým svazkem. Můžeme se setkat i s názvem svařování elektronovým paprskem. Tato prezentace je součástí Dnů vědy, které se pravidelně konají v Ústavu přístrojové techniky AV ČR,…

 • Svařování tenkostěnných součástek elektronovým svazkem

  Membránový vlnovec
  Aktualizováno před 10 let 37 týdnů

  Na některých pracovištích je potřeba svařování tenkostěnných součástek dosti častá. Svařování elektronovým svazkem má v některých případech, ve srovnání s jinými způsoby (mikroplazma, laser) cenné výhody nebo je dokonce nenahraditelné, takže je přes svou…

 • Svařitelnost materiálů

  Svar Al
  Aktualizováno před 9 let 25 týdnů

  Svařování elektronovým svazkem ve vakuu se ukázalo pro některé jako nejvhodnější nebo dokonce jako jediné použitelné. Definice pojmu svařitelnost není jednoduchá a jednoznačná, protože je závislá na podmínkách svařování a požadavcích na…

 • Příručka pro uživatele svářeček

  Princip elektronové trysky
  Aktualizováno před 5 let 6 týdnů

  Cílem příručky je seznámit uživatele technologického zařízení s elektronovým svazkem pro svařování (elektronové svářečky) s tím co je nutné nebo užitečné vědět, aby bylo možné optimálně využít zvláštností tohoto způsobu ohřevu a dosáhnout požadovaných…

 • Elektronové svářečky v ÚPT: minulost a současnost

  Elektronová svářečka ES-2 nainstalovaná v ÚPT
  Aktualizováno před 8 let 24 týdnů

  Ústav přístrojové techniky (ÚPT) byl ustanoven jako součást Československé Akademie Věd (ČSAV) v roce 1957 jako následovník Vědeckých dílen se sídlem na Leninově (dnes Kaunicově) ulici v Brně. V roce…

 • Elektronový svazek v technologiích

  Trubkovnice svařená elektronovým svazkem
  Aktualizováno před 10 let 34 týdnů

  Dnes, stejně tak jako v minulosti, lidé hledají způsoby, jak ve svůj prospěch přetvářet a zušlechťovat to, co jim příroda poskytuje. Zpracovávat kovy se naučili již velmi dávno, a tato jejich snaha dala jména hned několika historickým epochám. Vývoj v …

 • Hloubka průvaru

  Metalografický výbrus zkušebních průvarů
  Aktualizováno před 10 let 34 týdnů

  Hloubka vniku elektronového svazku do materiálu (v pevné fázi) závisí na více faktorech. Nejdůležitější z nich jsou celkový výkon svazku a plošná hustota výkonu v průřezu svazku (jeho „zaostření“). Kromě toho závisí na poloze tzv.…

 • Základní informace o svařování elektronovým svazkem

  Svary
  Aktualizováno před 10 let 34 týdnů

  Svařování elektronovým svazkem je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu…

 • Elektronová svářečka MEBW-60/2

  Elektronová svářečka MEBW-60/2
  Aktualizováno před 10 let 35 týdnů

  Zařízení slouží ke svařování pomocí elektronového svazku ve vakuu. Výkon lze měnit plynule od nuly do 2 kW. Dosažitelná hloubka průvaru je 10 milimetrů (v nerez oceli) při rychlosti svařování 10 milimetrů za sekundu